Kewords 「graphic drawing software」 trận đấu 30 sản phẩm.